Als ik twee jongens zie...

Methodiek

Concept
Door middel van een associatiespel leren de leerlingen hun gedachten, waarden en normen over holebi’s te verwoorden. Door te luisteren naar andere leerlingen leren ze om te gaan met andere denkbeelden en ideeën en krijgen ze inzicht in het ontstaan van vooroordelen.


Materiaal
Pennen 
Papier
Beamer en computer (bij afwezigheid van beamer en computer: gebruik de foto’s in bijlage) 
Bord met krijt of stiften

Werkwijze
Je vraagt aan de leerlingen om een kring te vormen en vertelt hen dat we een spel gaan spelen aan de hand van beelden. De beelden zijn terug te vinden in de onderstaande bijlage of te downloaden.
Deel aan alle leerlingen een blad papier uit en vraag of ze het blad willen nummeren van 1 tot en met 8 en telkens een aantal regels ruimte te laten.

Telkens als je een beeld toont, moeten de leerlingen op het blad een  vraag beantwoorden. De vraag is telkens dezelfde, namelijk "als ik deze foto zie, dan denk ik". Geef de leerlingen per foto voldoende tijd om hun gedachten op te schrijven. De leerlingen mogen hun gevoelens, vragen en bedenkingen opschrijven. 

Als alle foto’s getoond zijn en de leerlingen hun blad hebben ingevuld, kan je beginnen met de nabespreking.

De leerlingen lezen één voor één voor hoe zij de zinnen hebben aangevuld. De andere leerlingen mogen tijdens deze ronde geen commentaar geven. De leerkracht mag alleen een verduidelijking vragen als het antwoord te onduidelijk is. 

Telkens als een leerling het antwoord gegeven heeft noteer je het antwoord met een paar kernwoorden op het bord. Nadat alle leerlingen het antwoord op een vraag gegeven hebben inventariseer je hoe vaak ongeveer hetzelfde antwoord gegeven is. Herhaal dit proces bij alle vragen. 
De antwoorden die het meest zijn terug gekomen noemen we de ‘norm’ binnen de groep. Je bespreekt dan deze norm in een kringgesprek met als uitgangspunt: “Waarom hebben jullie dit antwoord gegeven?” 
Vergelijk de 'normwoorden' ook met de woorden die minder vaak voorkwamen. 

Het is in dit gesprek de bedoeling om na te gaan waar de groepsnorm vandaan komt en om de leerlingen inzicht te geven in hun eigen denkbeelden over diversiteit en holebiseksualiteit.
 

BijlageGrootte
PDF-pictogram alsiktweejongenszie.pdf6.04 MB